Aanvraag drankvergunning

Elke uitbater van een drankgelegenheid dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het verkopen van gegiste en/of sterke dranken. Deze vergunningen zijn zowel plaats- als persoonsgebonden. Elke wijziging of sluiting van de exploitatie van de drankgelegenheid dient eveneens meegedeeld te worden aan de dienst lokale economie.

Een occasionele drankgelegenheid moet niet over een drankvergunning beschikken. Een occasionele drankgelegenheid is de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. 

Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Voor het verstrekken van sterke drank op het openbaar domein of op openbare culturele en sportieve manifestaties moet er steeds voorafgaand een machtiging verkregen worden van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben;
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden;
  • in orde zijn met de brandveiligheid;
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben;
  • in orde zijn met de voorwaarden qua hygiëne;
  • de drankgelegenheid is gelegen op het grondgebied van de gemeente.

(zie ook startersgids Horeca van Horeca Vlaanderen).

Aanvraag

De aanvraag voor een drankvergunning doet u best via het evenementenloket ten laatste één maand vóór de opening van uw zaak. Voor uzelf en elke medewerker die op regelmatige basis dranken schenkt, bezorgt u een uittreksel uit het strafregister. Deze uittreksels zijn te krijgen bij de gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is.

Afhaling

Ongeveer een maand na uw aanvraag zal u de vergunning per post ontvangen op het adres vermeld op het uittreksel van het strafregister.

Kosten

De vergunning is gratis.

Wet of regelgeving

Algemene politieverordering, artikelen 352, 353, 354, 355

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)