Openbare onderzoeken - dienst omgeving

Op deze pagina vindt u een bundeling van de georganiseerde openbare onderzoeken bij een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Deze omgevingsvergunningsaanvragen liggen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de kantooruren. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de dienst omgeving.

MAATREGELEN N.A.V. HET CORONAVIRUS

De maatregelen met betrekking tot de coronacrisis leiden ertoe dat de gebruikelijke terinzagelegging met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. U kunt een dossier inkijken bij de gemeentelijke dienst omgeving, weliswaar enkel op afspraak. Op die manier kan de dienst omgeving de nodige voorbereidingen treffen met betrekking tot social distance-regels en kunnen de nodige hygiënische maatregelen getroffen worden.