Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten 2020-2025

Aangifteformulier reclamedrukwerk 1ste semester

Aangifteformulier reclamedrukwerk 2de semester

De stad Gistel heft sinds 1 januari 2020 een gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. Dit belastingreglement vervangt het vroegere belastingreglement van de gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Belastingschuldige

De belasting is verschuldigd door diegene die als uitgever op het drukwerk of daarmee gelijkgesteld product is vermeld.

Bij gebrek aan vermelding van de uitgever op het drukwerk of op het daarmee gelijkgesteld product, is de belasting verschuldigd door de verspreider van het drukwerk of het daarmee gelijkgesteld product.

Indien zowel de uitgever als de verspreider niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door diegene onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid.

Diegene onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerdere fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel.

Berekening van de belasting

De belasting wordt vastgesteld op:

 • € 0,012 per enkelbladig exemplaar (met een minimum van € 25 per verspreiding)
 • € 0,05 per meerbladig exemplaar (met een minimum van € 100 per verspreiding)
 • € 0,05 per exemplaar voor gelijkgestelde producten (met een minimum van € 100 per verspreiding)

Vrijstellingen

De verspreiding van de volgende niet-geadresseerde drukwerken is vrijgesteld:

 • drukwerken vanwege openbare besturen;
 • drukwerken vanwege onderwijsinstellingen;
 • drukwerken vanwege sport- en culturele verenigingen;
 • drukwerken vanwege seniorenverenigingen;
 • drukwerken vanwege jeugdverenigingen;
 • drukwerken vanwege politieke partijen;
 • drukwerken waarvan de verspreiding maximaal 2 maal per kalenderjaar gebeurt (ongeacht het kalendersemester).

Belastbare periode

De belasting wordt geheven op semestriële basis, waarbij men rekening moet houden met de volgende bepalingen:

 • aanslagjaar: het kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december;
 • eerste semester: het semester dat loopt van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar;
 • tweede semester: het semester dat loopt van 1 juli tot en met 31 december van het kalenderjaar;
 • semester: het eerste of tweede semester van het kalenderjaar.

Aangifteverplichting

De belastingplichtige is gehouden om voor onderstaande data aan het gemeentebestuur een aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen:

 • eerste semester: vóór 15 juli van het aanslagjaar;
 • tweede semester: vóór 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar.


De aangiften voor ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten kunnen per post (Stadsbestuur Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel) of via e-mail drukwerk@gistel.be (opgelet, nieuw e-mailadres sinds 1 januari 2020) worden bezorgd.

De aangifte kan gebeuren via de aangifteformulieren die u onderstaand kan terug vinden of via een eigen aangifteformulier op voorwaarde dat alle benodigde gegevens op het aangifteformulier worden vermeld. 

Indien er geen aangifte wordt ingediend vóór de bovenstaand vastgestelde data, worden volgende belastingverhogingen toegepast:

 • eerste overtreding: 20% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
 • tweede overtreding: 30% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
 • derde overtreding: 40% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
 • vanaf de vierde overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting.

Meer informatie en specificaties kunt u terugvinden in het belastingreglement 2020-2025 "Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten".