Bestuursdecreet

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook het gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

Het decreet van 26 maart 2004 over 'openbaarheid van bestuur' regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid.

Actieve openbaarheid

De stad neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid via de gemeentelijke website, infobladen, affiches, folders ...

Passieve openbaarheid

De burger kan zelf bepaalde bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een afschrift van krijgen.

Hierop zijn er uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kunt u slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf een openbaar onderzoek oplegt;
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk, de vraag werd te vaag geformuleerd, omwille van wettelijke beperkingen ...

 

 

Hoe aanvragen ?

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de adjunct-algemeen directeur.
Dit kan via het e-loket, per brief of e-mail.