Politiebesluiten n.a.v. de droogte

  • Update 4 september 2019:

Het is verboden water te capteren uit:

- afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen;

- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

10 juli 2019:

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé samen met het provinciaal droogteoverleg om vanaf 10 juli een captatieverbod op te leggen voor alle waterlopen in het IJzerbekken. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken.

In twee situaties blijft capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Handhaving op de naleving van het captatieverbod is voor gouverneur Decaluwé en de waterbeheerders een belangrijk aandachtspunt.

"Er wordt dit jaar versterkt samengewerkt met de politiediensten, zodat het captatieverod maximaal wordt opgevolgd. Dit is in het belang van ons waterstelsel op de lange termijn, voor de ecologische belangen en om verzilting tegen te gaan," stelt gouverneur Decaluwé.

Het verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Bij het uitblijven van betekenisvolle neerslag zijn bijkomende maatregelen mogelijk. Spaarzaam watergebruik blijft belangrijk.

Een actueel overicht van de maatregelen en een interactieve kart kan je raadplegen via: www.westvlaanderen.be/waterschaarste

 

  • Het politiebesluit van 23 juli 2019 betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen werd opgeheven (zie bijlage).

 

 

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2019 22 u.