Sportraad

De sportraad heeft als algemeen doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen in het belang van het algemeen welzijn van alle inwoners van de stad Gistel.

De concrete doelstellingen van de sportraad zijn onder meer:

a) het deelnemen aan het beheer van de sportinfrastructuur;

b) het coördineren van de sport en recreatieve activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen op het gebied van de competitie- en recreatiesport;

c) het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek aan de stedelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatie-aangelegenheden en inzake planning en uitbouw van sportinfrastructuur;

d) onderzoek, documentatie en informatie betreffende het sportgebeuren;

e) het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven inzake sportpromotie;

f) de deelname aan een geregeld overleg met de andere adviesraden;

g) versterken van de regierol van de gemeente in de ondersteuning van gemeenschapsvorming en stimulering van burgerzin;

h) het voeren van een beweeg- en sportbeleid zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

De algemene vergadering is samengesteld uit een afvaardiging van sportverenigingen en organisaties die een sportwerking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

 

Samenstelling