Jeugdraad

  • De jeugdraad is nauw betrokken bij het jeugdbeleid en het jeugdwerkbeleid.
  • Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief brengt deze raad adviezen uit over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
  • De raad neemt initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
  • Alle jeugdorganisaties (die dit wensen en aan de voorwaarden voldoen) zijn lid van de jeugdraad.

     


     

Samenstelling