Gemeentelijk LandbouwOntwikkelingsPlan (GLOP): wat?

Binnen het bindend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Gistel werd de opmaak van een ‘Gemeentelijk landbouwontwikkelingsplan’ (GLOP) als actie ingeschreven.

Binnen het GRS werd vooral uitgegaan van een ‘ruimtelijke benadering’, waarbij het landbouwgebied zou moeten afgebakend worden in verschillende categorieën en waarbij per gebiedscategorie de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouwzetels zouden moeten omschreven worden.

Het stadsbestuur wenst echter de klemtoon te leggen op een bredere aanpak van het landbouwontwikkelingsplan, waarbij het de bedoeling is om een plan op te maken ‘van en voor’ de Gistelse landbouw. Hierbij zal de discussie zo breed mogelijk gehouden worden en wordt er bij de opmaak van het plan gerekend op een ruime inbreng van verschillende belanghebbenden, met als belangrijkste actoren de landbouwers zelf. De opmaak van het GLOP wordt begeleid door een kern- en stuurgroep. We hopen de opmaak van het GLOP eind 2012 af te ronden.