Missie en visie

Missie

Het lokaal dienstencentrum is een open ontmoetingsplaats voor alle lokale bewoners, waar men terecht kan met alle vragen en problemen. Het centrum ondersteunt hen om hen toe te laten zo lang mogelijk, op een kwaliteitsvolle manier, in hun eigen woning en woonomgeving te blijven wonen. Daartoe biedt het een gevarieerd aanbod van laagdrempelige activiteiten en aangepaste dienstverlening aan. De samenwerking met enthousiaste vrijwilligers is daarbij een essentieel aspect.

Visie

Tijdens het uitvoeren van deze kernopdracht staat het lokaal dienstencentrum garant voor:

  • Een discrete en waardige benadering van de gebruiker met respect voor zijn / haar privacy. We behandelen de ons toevertrouwde gegevens met zorg. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en in overleg met de betrokkene.
  • Het lokaal dienstencentrum is een goed bereikbaar en toegankelijk kruispunt voor iedereen, ongeacht achtergrond, interesses, leeftijd, ideologie, filosofie, godsdienst en mogelijkheden. Verscheidenheid schept integratie, verrijking en energie.
  • Het voorkomen van sociaal isolement en verstevigen van sociale netwerken door een actueel en gevarieerd aanbod, gebaseerd op maatschappelijke behoeften en vanuit een niet discriminerende houding. Het lokaal dienstencentrum is een thuishaven en bouwt tegelijk mee aan de lokale gemeenschap. Het is een veelzijdig vangnet. Het activiteiten- en dienstenaanbod stimuleert de autonomie, de zelfredzaamheid en de ontwikkelingskansen van de gebruiker, gericht op de totale mens (holistische visie). Er is een totaalaanbod: sociaal, educatief, informatief, sportief, cultureel.
  • Ook een aanbod voor de mensen die noodgedwongen thuis moeten blijven.
  • De unieke mix van diensten en activiteiten, afgestemd op vragen uit verschillende levensdomeinen van de gebruiker. Hiervoor maakt het dienstencentrum op een creatieve manier gebruik van hedendaagse methoden.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met de bestaande welzijns- of culturele organisaties en voorzieningen. Geen parallel aanbod, maar een leemte vult het lokaal dienstencentrum zelf op.
  • De inschakeling van vrijwilligers in zijn werking. Vrijwilligers krijgen in het dienstencentrum de gelegenheid zich in te zetten voor anderen, waarbij ze zich verder kunnen ontplooien. Het opvolgen en vormen van vrijwilligers betekent een belangrijke dagelijkse inspanning.
  • Inspraak van de gebruikers in de algemene werking en dit tijdens de evaluaties van het aanbod in het adviesmoment. Het signaleren van noden en behoeften van de gebruikers. Door het persoonlijke contact met onze gebruikers blijven we op de hoogte van hun situatie en hun noden. We signaleren deze noden aan het beleid en proberen suggesties of oplossingen aan te reiken.
  • Kwaliteit door regelmatige evaluatie en bijsturing. Iedereen werkt samen, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers.