Nieuw GAS-reglement treedt in voege vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 is er in elke gemeente van de politiezone KOUTER éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In GISTELICHTEGEM en JABBEKE gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement; voor OUDENBURG en TORHOUT is de invoering van GAS helemaal nieuw. Hier vervangt dit nieuwe GAS-reglement het algemeen politiereglement van de gemeente. 

Wat is GAS

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat eigenlijk om afspraken die we maken om het in uw buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Veel storende vormen van kleine overlast werden in praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Wat zijn de sancties

Er zijn vier soorten sancties:

  • een administratieve geldboete (max. € 350);
  • een gemeenschapsdienst (max. 30 uur);
  • een bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen;
  • een schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Op wie is GAS van toepassing

Gemeentelijke administratieve boetes kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen …). Op minderjarige overtreders is GAS niet van toepassing.

Welke overtredingen en wie stelt ze vast?

Het gaat voornamelijk om inbreuken op het algemeen politiereglement. Enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil ... Ook sommige vormen van fout parkeren (zoals blauwe zone) kunnen met GAS worden beboet.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Als u dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat, wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering.

Wie bepaalt de boete?

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dit is een gemeentelijk ambtenaar die onafhankelijk kan oordelen aan de hand van het opgesteld verslag of er een geldboete volgt en hoe hoog die is.

Hoeveel bedraagt de boete?

Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van € 58 of € 116.

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot € 350 worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.

Hoe kan de veroordeelde overtreder zich verweren?

De overtreder heeft verschillende mogelijkheden om zich te verdedigen:

  • indienen van een verweerschrift binnen de 15 dagen
  • aanvragen van een mondeling verweer bij een geldboete hoger dan € 70
  • inzage van het dossier
  • beroep bij de politierechtbank

Klik hier voor alle info over het GAS-reglement

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021 0 u.