Plannen: wat zijn BPA's en RUP's?

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat een verfijning vormt van het gewestplan en de stedenbouwkundige bestemmingen weergeeft voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Vanaf de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan spreekt men bij de opmaak van een nieuw bestemmingsplan over een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Via het GEOLOKET kunt u vernemen welk bestemmingsplan van toepassing is op een bepaald gebouw of perceel.

Meer info kunt u verkrijgen bij de dienst omgeving.