Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Maar eigenlijk gaat het om afspraken die we maken om het in uw buurt zo aangenaam mogelijk te maken.

Het is alom gekend dat de burger het gebrek aan netheid en stadsetiquette als erg storend ervaart. En terecht. Toch worden deze vormen van kleine overlast zelden beboet. De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bieden hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten.

GAS zou dan ook kunnen staan voor Graag Aangenaam Samenleven.

Duidelijke afspraken helpen om het samenleven prettig te houden.

In de gemeenteraad van 17 december 2020 werd een uniform GAS-reglement voor de politiezone De Kouter goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 januari 2021.

Hoe werkt het?

  • De vaststelling van de overtreding gebeurt door de lokale politie op basis van de bepalingen van het GAS-reglement. Wanneer u een regel overtreden hebt en de politie heeft dit vastgesteld dan wordt u per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat er een administratieve procedure gestart is. Daarbij wordt ook een kopie van het bestuurlijk verslag bezorgd.
  • Vervolgens beschikt u over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de ambtenaar). Voor een hoorzitting moet je vooraf een afspraak maken met de sanctionerende ambtenaar. Een mondelinge verdediging is pas mogelijk als de mogelijke boete meer dan zeventig euro bedraagt.
  • Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de ambtenaar een beslissing nemen. Hiervan wordt u per aangetekende brief op de hoogte gebracht. Als een boete wordt opgelegd, zal de brief ook een factuur (met overschrijving) bevatten. Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de (griffie van de) politierechtbank bij eenvoudig verzoekschrift.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.

Sancties?

De administratieve geldboete bedraagt maximum € 350.

Bij een tweede gelijkaardige overtreding binnen de 2 jaar na de eerste vaststelling kan een verhoging worden toegepast maar altijd met een maximum van € 350.