Naam- en voornaamswijziging

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw naam of voornaam wijzigen. Vanaf 1 augustus 2018 kan u een verzoek tot voornaamsverandering indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt om het te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings worden gevraagd. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand.

Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een voornaamsverandering vragen, met uitzondering van de vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier. Belgen die niet geboren zijn in België dienen een volledig afschrift van geboorteakte mee te brengen. Ook transgenders kunnen een beroep doen op een voornaamswijziging. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Klik hier voor de kostprijs

De naamswijziging blijft wel nog altijd een bevoegdheid van het FOD Justitie.

Info: