Klachtenbehandeling

De burger krijgt een luisterend oor als hij of zij niet tevreden is met de wijze waarop hij door een medewerker van stad Gistel wordt onthaald.

Hierdoor kan de escalatie van een conflict voorkomen worden. Het gemeentebestuur en de gemeentediensten krijgen op deze manier ook de kans om eigen fouten recht te zetten en de werking te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure is een uiting van duidelijke ontevredenheid van een burger over de wijze waarop hij door een medewerker van stad Gistel werd onthaald. Dit kan gaan over de manier waarop de burger behandeld is door de medewerker, de manier waarop de medewerker de dienstverlening heeft uitgevoerd (of niet uitgevoerd) of de termijn waarop de medewerker het (niet) heeft uitgevoerd.

Wat is geen klacht?

De klachtenprocedure heeft enkel betrekking tot het gedrag van de medewerker en is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Het gaat ook niet over algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Voor dergelijke meldingen wordt verwezen naar de meldingsfiches.

Waar kunt u een klacht indienen? 

U kunt uw klacht schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel of elektronisch via het e-loket. De klachtencoördinator zal tijdens de hele procedure waken over de objectiviteit, de behandelingstermijnen en de te volgen procedure.