Buurtwegen

Wat zijn buurtwegen?

Een buurtweg is een weg opgetekend in de atlas der buurtwegen, vastgelegd bij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841. Elke buurtweg heeft een nummer. De atlas van de buurtwegen ligt ter inzage aan het loket van de dienst omgeving. 
Een aantal buurtwegen situeert zich binnen het openbaar domein. De meeste buurtwegen behoren tot het privaat domein maar zijn belast met een erfdienstbaarheid van doorgang.
Buurtwegen moeten dan ook toegankelijk blijven voor het publiek en mogen door eigenaars niet afgesloten worden.

 

Onderhoud van buurtwegen

De aangelanden van een buurtweg dienen doorgang te verlenen aan de gemeente opdat de nodige onderhoudswerken uitgevoerd kunnen worden. 

Verleggen van buurtwegen

In uitzonderlijke gevallen kunnen buurtwegen verlegd worden. Elke aanvraag voor een wijziging (afschaffen, verplaatsen) aan een buurtweg dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
De dienst ruimtelijke ordening verleent de nodige informatie.