Individueel Bezoldigd Personenvervoer

Taxidienst uitbaten

Uitdovende regelgeving

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning nodig van de gemeente waar je deze dienst wil uitbaten.

Vanaf 1 januari 2020 kan deze vorm van vergunning niet meer uitgereikt worden en gelden de regels voor het uitbaten van een dienst voor Individueel Bezoldigd Personenvervoer (zie hieronder).

Overgangsbepaling

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen geldig blijven tot de voorziene einddatum. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

De betreffende exploitant kan eventueel kiezen om deze vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment naar keuze, over te stappen naar een nieuwe vergunning. De nieuwe vergunning valt meteen onder de nieuwe voorwaarden.

Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden.

Hoe wijzigingen aanvragen

Via het aanvraagformulier (zie documenten)

Bestuurderspas wel vereist vanaf 1 juli 2020

De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor de exploitant en is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning. 

Het individueel bezoldigd personenvervoer - IBPV

De wetgeving voor het uitbaten van een taxidienst werd grondig hervormd. Met het nieuwe taxidecreet, dat in voege trad op 1 januari 2020, beoogt de Vlaamse Overheid een uitgebreider en toegankelijker aanbod van taxi’s.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de oude vergunningen niet meer worden uitgereikt. Ze worden vervangen door één vergunning “Individueel bezoldigd personenvervoer”, of kortweg IBPV. 

Het IBPV onderscheidt 4 mogelijke exploitatievormen:

 • Straattaxi

Deze vorm van uitbating gebeurt uitsluitend via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.

De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt

 • Standplaatstaxi

De standplaatstaxi’s parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken, moet de exploitant in het bezit zijn van een machtiging van het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is.

 • Openbaarvervoertaxi

Is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. De ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.

 • Ceremonieel vervoer

Deze taxi mag uitsluitend gebruikt worden voor ceremonies en wordt voor min. 3 uur gereserveerd door het onderschrijven van een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. De overeenkomst moet tijdens de rit kunnen voorgelegd worden.

De exploitatievergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is.

De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar niet in Brussel.

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet en het gemeentelijk reglement, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit, kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen:

Door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Bij te voegen documenten:

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-27,
  • o minder dan 3 maanden oud
  • o van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen).
 • Volgende documenten moeten uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten worden bezorgd:
  • o Kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van de overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
  • o De originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit
  • o Bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen

De uitbater van een dienst ‘Individueel Bezoldigd Personenvervoer’ betaalt jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig. Voor “schone” voertuigen geldt een verminderd tarief.

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd. De eerste jaarlijkse retributie is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een taxivoertuig verplicht in het bezit zijn van een bestuurderspas. De bestuurderspas is vijf jaar geldig maar moet jaarlijks gevalideerd worden.

De bestuurderspas wordt uitgereikt door de gemeente waar de bestuurder gedomicilieerd is. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een de bestuurderspas aanvragen in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe aanvragen:

Door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/

Bij te voegen documenten:

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister – max. drie maanden oud
 • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen
 • Een rijbewijs met geldige medische keuring

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Machtiging voor het gebruik van een taxistandplaats op de openbare weg

De gemeente reikt ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi. Hiermee wordt de toelating bedoeld voor de exploitatie van een dienst voor IBPV vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is.

Hoe aanvragen:

Door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagmachtiging/

Bij te voegen documenten:

 • Een kopie van de exploitatievergunning of van de aanvraag hiervoor
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Volgende documenten moeten uiterlijk vóór de opmaak van de machtigingskaarten worden bezorgd:

Kopies van:

 • het testrapport van de taximeter,
 • de verzekeringspolis,
 • het keuringsbewijs,
 • het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)

Het afleveren van de machtiging geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 100 euro per jaar en per gemachtigd voertuig.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De aanvragen, ingediend via het portaal van de Vlaamse Overheid, worden door de Vlaamse Overheid aan de betreffende gemeenten overgemaakt. Hou bij aanvraag dus steeds rekening met een minimale verwerkingstijd van vier weken.

Meer info

Documenten