Wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame persoon vanaf 16 jaar of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk een verklaring afleggen dat een arts euthanasie toepast (enkel indien voldaan aan de voorwaarden bepaald in de wet).

De wilsverklaring voor euthanasie kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk opgesteld worden ten overstaan van twee meerderjarige getuigen.

Minstens één van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt. 

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en door de vertrouwensperso(o)n(en).

De wilsverklaring moet om de 5 jaar terug bevestigd worden. 

U kunt de wilsverklaring van euthanasie laten registreren in het rijksregister. De registratie gebeurt via de gemeente in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De wilsverklaring dient persoonlijk te worden afgegeven in de dienst bevolking waarna u een ontvangstbevestiging krijgt.

 

Info: