Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk 2014-2016

Voor de verspreidingen vanaf 1 januari 2020 is er een nieuw belastingreglement ‘Gemeentebelasting op ongeadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten’ van toepassing, meer info kunt u terug vinden op: https://www.gistel.be/belasting-op-de-verspreiding-van-ongeadresseerd-drukwerk

De stad Gistel heft een gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.

De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. Deze persoon is ook verplicht een aangifte in te dienen bij de financiële dienst.

Indien er geen aangifte wordt gedaan, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het niet geadresseerde reclamedrukwerk wordt bedeeld.

Berekening van de belasting

De belasting bedraagt € 0,05 per verspreid exemplaar.

Indien het drukwerken betreft die minstens 20 maal per jaar verschijnen en een vast redactioneel gedeelte (minstens 30% van de bedrukte oppervlakte), dan wordt het tarief vastgesteld op € 0,012 per verspreid exemplaar.

Er wordt een vrijstelling voorzien voor de publicaties waarvan de verspreiding maximaal 1 maal per semester gebeurt.

Belastbare periode

De belasting wordt geheven op semestriële basis, waarbij men rekening moet houden met de volgende bepalingen:

  • aanslagjaar: het kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december;
  • eerste semester: het semester dat loopt van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar;
  • tweede semester: het semester dat loopt van 1 juli tot en met 31 december van het kalenderjaar;
  • semester: het eerste of tweede semester van het kalenderjaar.

Aangifteverplichting

De belastingplichtige is gehouden om voor onderstaande data aan het gemeentebestuur een aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen:

  • eerste semester: vóór 15 juli van het aanslagjaar;
  • tweede semester: vóór 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar.

De aangiften voor ongeadresseerd reclamedrukwerk kunnen per post (Stadsbestuur Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel) of via e-mail reclamedrukwerk@gistel.be worden bezorgd.

De aangifte kan gebeuren via de aangifteformulieren die u onderstaand kan terug vinden of via een eigen aangifteformulier op voorwaarde dat alle benodigde gegevens op het aangifteformulier worden vermeld.

Indien er geen aangifte wordt ingediend vóór de bovenstaand vastgestelde data, wordt een verhoging van 50% toegepast bij een eerste inbreuk en 100% vanaf een tweede inbreuk.

Meer informatie en specificaties kunt u terugvinden in het belastingreglement "Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter vanaf 1 januari 2017".