Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Milieu

Vandaag gesloten

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 20
fax
059 27 02 46
e-mail
milieudienst@gistel.be

Milieuvergunningen

Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse exploiteren of veranderen.
Het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg Vlarem I, deelt de als hinderlijk beschouwde inrichtingen in 3 klassen in, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten.

Klasse 1 inrichtingen
De Bestendige Deputatie is bevoegd voor de inrichtingen klasse 1. De milieuvergunningsaanvragen moeten bijgevolg bij de Provincie West-Vlaanderen ingediend worden. De Bestendige Deputatie beslist binnen de 4 maanden (eventueel verlengd met 2 maanden) over de milieuvergunningsaanvraag.

Klasse 2 inrichtingen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de inrichtingen klasse 2.
Uitzondering: het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle aanvragen van tijdelijke inrichtingen (ook klasse 1). Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de 105 dagen over de milieuvergunningsaanvraag.

Klasse 3 inrichtingen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de inrichtingen klasse 3. De Vlarem voorziet een systeem van melding voor de inrichtingen van klasse 3. Dit zijn inrichtingen waarvoor een vergunning niet nodig wordt geacht omdat de milieu-impacten ervan geringer zijn.
De exploitatie van een dergelijke inrichting moet gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen. De exploitatie mag aanvangen de dag nadat de melding is gedaan. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn rechtstreeks toepasselijk.

Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u op: http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren