RUP Provincieweg - augustus 2019

Deze bekendmaking gebeurt in toepassing van art. 2.2.1 en 2.2.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en planmilieueffectrapportage.

Het stadsbestuur van Gistel heeft besloten tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Provincieweg’. In dit kader is een startnota en een procesnota opgemaakt. Deze startnota en procesnota kunnen van 1 augustus 2019 t.e.m. 29 september 2019 geraadpleegd worden in het administratief centrum (Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel) bij de dienst omgeving op hetzelfde adres. Daarnaast zijn deze documenten ook hieronder te bekijken.

Het stadsbestuur organiseert een info- en participatiemoment voor de bevolking op 3 september 2019, om 19 uur. Dit moment zal plaatsvinden in de raadzaal van het administratief centrum. De bevolking kan haar eventuele reacties kenbaar maken door een brief te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst omgeving.