Attesten uit het bevolkings- en vreemdelingenregister

De dienst burgerzaken houdt nauwkeurig gegevens van de inwoners van de gemeente bij. Iedereen kan uittreksels over zichzelf - en over personen die hij wettelijk vertegenwoordigt -krijgen.

Adressen of persoonlijke gegevens van burgers worden enkel doorgegeven aan personen die daartoe gemachtigd zijn door de wet.

Opzoekingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters zijn verboden om reden van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde wet op de privacy (Wet van 8 december 1992).

De volgende uittreksels uit het bevolkingsregister kunt u aanvragen via het thuisloket of bij de dienst burgerzaken:

 • bewijs van woonst
 • samenstelling van het gezin
 • inschrijving op adres
 • levensbewijs
 • nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
 • historiek van de adressen
 • bewijs aangifte adreswijziging
 • historiek burgerlijke staat
 • bewijs aangifte vertrek naar het buitenland
 • attest laatste wilsbeschikking
 • attest verklaring afstand van organen

Als u thuis een kaartlezer hebt, kunt ook u via de site https://mijndossier.rrn.fgov.be met uw elektronische identiteitskaart volgende attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister digitaal aanvragen:

 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Getuigschrift van inschrijving
 • Samenstelling van het gezin
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Getuigschrift van verblijf
 • Inlichtingsbulletin

Deze attesten zijn officiële documenten, voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Voor algemene info over uw elektronische identiteitskaart kunt u terecht op de site www.eid.belgium.be