Belastingen en retributies

Wat is een belasting?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma’s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Wat is een retributie?

Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.

Een retributie kan men definiëren als een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

U gaat niet akkoord met uw belastingsaanslag?

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel. Zij moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Indien u wenst gehoord te worden tijdens de procedure dan moet u dit vermelden in uw bezwaarschrift.

Klik hier indien u meer informatie wenst te bekomen over de belasting die stad Gistel heft op de bedeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?