Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe het lokaal bestuur van Gistel omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens gevolgd worden ter bescherming van de privacy van de burgers.

Wetgeving bescherming persoonsgegevens

De wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie persoonsgegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van organisaties die deze gegevens gebruiken. De wet- en regelgeving is onder andere van toepassing op persoonsgegevens die worden gebruikt, verzameld of bewaard via de website van het lokaal bestuur.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht het lokaal bestuur van Gistel te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerken. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek binnen de drie weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal binnen de drie weken gereageerd worden.

Hoe gaat het lokaal bestuur van Gistel om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet- en regelgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze zelf heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om u andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd, strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in de privacywet van 5 september 2018. Het lokaal bestuur van Gistel bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. In het gemeentelijk openbaar verwerkingsregister kunt u vinden welke verwerkingen er binnen de gemeente en het OCMW gebeuren. Dit register ligt ter inzage bij de Data Protection Officer (dpo@gistel.be).

Foto's (portretrecht)

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto's gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto. Hiervoor neem je best contact op met onze Data Protection Officer (dpo@gistel.be).

Foto’s kunnen gepubliceerd worden in onze nieuwsbrief, infoblad (Gistelzine), op onze Facebookpagina, website of op andere sociale media. Bij het akkoord verklaren van deze privacy clausule verklaar je akkoord met het nemen en publiceren van dergelijke foto's, onder voorbehoud van bezwaar naar bovenstaande contactgegevens.

Hoe gaat het lokaal bestuur om met cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan de website u herkennen wanneer u opnieuw de website bezoekt. De verzamelde informatie over uw bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen! Een cookie kan ook geen virussen verspreiden. U kunt cookies weigeren door uw browser-instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op deze website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

Vragen?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van het lokaal bestuur van Gistel, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de Data Protection Officer (dpo@gistel.be).