Pensioenaanvraag

Het rustpensioen voor werknemers en zelfstandigen, de inkomensgarantie voor ouderen en het overlevingspensioen dienen inwoners van Gistel in te dienen bij de dienst burgerzaken. De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering aan gepensioneerde personen die niet over voldoende middelen beschikken (rekening houdend met de inkomsten en bezittingen van de gepensioneerde).

Via de rijksdienst voor pensioenen kunt u een brochure verkrijgen over het ‘pensioen’. Deze brochure wordt automatisch opgestuurd op het moment waarop u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt.

Een aanvraag voor het rustpensioen en het overlevingspensioen voor openbare diensten kunt u het best indienen bij de laatste plaats van tewerkstelling of bij het ministerie van Financiën.

 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO):

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering aan gepensioneerde personen die niet over voldoende middelen beschikken.

Het houdt rekening met de inkomsten en bezittingen van gepensioneerde. Van het pensioen wordt 90 procent in rekening gebracht. Daarnaast tellen ook het kadastraal inkomen van de woning mee, het kadastraal inkomen van ander onroerend goed, verkopen of schenkingen gedurende de tien jaar voor de aanvraag en roerende inkomsten die de fiscus kent, zoals erfenissen.

Het recht op de IGO wordt automatisch mee onderzocht bij de pensioenaanvraag. Wie nog geen recht heeft op de IGO, maar denkt in aanmerking te komen kan een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken.

Voor werknemers uit de privé-sector en zelfstandigen die de normale pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken, wordt het pensioen zonder aanvraag toegekend. Zij ontvangen, ongeveer 15 maanden vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, een brief van de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) en/of het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Ambtenaren moeten bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd een aanvraag doen bij hun laatste werkgever.

Wie als werknemer uit de privé-sector of als zelfstandige vóór de wettelijke pensioenleeftijd of erna, met pensioen wil gaan, kan een aanvraag indienen via de stedelijke dienst burgerzaken of bij de Rijksdienst voor pensioenen (werknemers) of het Rijksinstituut der zelfstandigen. Dit kan gebeuren door de pensioenaanvrager als door een gemachtigd persoon. Alle aanvragen worden onmiddellijk digitaal doorgestuurd naar de FOD Sociale zaken.

Ook de mutualiteiten helpen bij het opstellen van pensioendossier of het regelen van betwistingen.

 

Overlevingspensioen:

De overlevende echtgeno(o)t(e), zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen in hoofde van de activiteit van de overleden echtgeno(o)t(e).

Er zijn voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk:

  • U moet ten minste 45 jaar oud zijn, behalve als je een kind ten laste hebt of ten minste 66 % blijvend arbeidsongeschikt bent.
  • Bij het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) kan u, indien u niet aan die voorwaarden voldoet, een tijdelijk overlevingspensioen worden toegekend.
  • U moet minstens één jaar gehuwd zijn, behalve wanneer:
    • uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum);
    • het overlijden te wijten is aan een ongeval overkomen na de datum van het huwelijk of werd veroorzaakt door een beroepsziekte;
    • op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één der echtgenoten kinderbijslag ontving.

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan u een tijdelijk overlevingspensioen worden toegekend voor een periode van 12 maanden.

Als een gepensioneerde werknemer of zelfstandige overlijdt worden de rechten op overlevingspensioen ambtshalve onderzocht. In alle andere gevallen moet uw aanvraag om overlevingspensioen binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend op de dienst bevolking of in het administratief bureau van uw deelgemeente. Breng uw identiteitskaart en trouwboekje mee!

Is de overledene ambtenaar geweest, dan gebeurt de pensioenaanvraag via het bestuur waar hij of zij het laatst was tewerkgesteld. Was de overledene al gepensioneerd en genoot hij een pensioen openbaar bestuur, neem dan contact op met de betrokken pensioenadministratie om na te gaan of een aanvraag noodzakelijk is.

Meer info:

Klik hier voor zitdagen in de buurt