Feestvuurwerk

Volgens de algemene gemeentelijke politieverordening (Artikel 6.4.01 ) is het verboden om voetzoekers, ontploffingspatronen of –tuigen, vuurpijlen of andere vuurwerkpatronen te gebruiken.

Voor het afvuren van feestvuurwerk (vreugdeschoten) naar aanleiding van huwelijken, samenwoning of vergelijkbare activiteiten kan de burgemeester een afwijking toestaan.

Aanvraag

De toelating kunt u aanvragen via het evenementenloket. Maak een account aan of log in, vraag een evenement aan en volg de aangegeven stappen.

U dient uw aanvraag minimum drie weken op voorhand in.

Vreugdeschoten

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De omwonenden moeten tijdig verwittigd worden van de geplande huwelijksschieting en de bijhorende geluidshinder.
  • Het doorgaand verkeer mag niet gehinderd worden.
  • Het afvuren van de vreugdeschoten stopt uiterlijk om 22 uur.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Vuurwerk

Het afsteken van feestvuurwerk is verboden tussen 22 en 8 uur.

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  1. U moet minstens 16 jaar oud zijn om vuurwerk aan te kopen of in het bezit ervan te zijn.
  2. Het vuurwerk mag maximaal 1 kg kruitmengsel bevatten (wat overeenkomt met maximaal 5 kg vuurwerk), moet degelijk verpakt zijn en een CE-markering met Nederlandstalig etiket dragen.
  3. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden zodat er geen lichaamsschade, dierenleed of brand kan veroorzaakt worden.
  4. De buren moeten tijdig worden verwittigd.

De FOD Economie heeft een brochure gepubliceerd om u te informeren over de wetgeving die van toepassing is op feestvuurwerk en over de veiligheidsmaatregelen die u best volgt.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.